Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων και εργασιών

Για την ομοιόμορφη εμφάνιση των πρακτικών παρακαλούμε να μορφοποιήσετε το κείμενο της εργασίας σας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

 

Το κείμενο να είναι σε μορφή Word (Office 2003 ή μεταγενέστερο).

 

Συνολική έκταση του κειμένου εργασίας: μέχρι 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, πινάκων και βιβλιογραφίας.

 

Διαμόρφωση σελίδας: Η διαμόρφωση σελίδας πρέπει να έχει περιθώρια: επάνω 3.5 κάτω 2.5 και δεξιά και αριστερά 2.7 .

 

Διάστιχο: Μονό.

 

Γραμματοσειρά: Arial

 

Τίτλος Εργασίας: Arial 12, Bold, κεφαλαία και με στοίχιση στο κέντρο.

 

Όνομα συγγραφέα-ων: Arial 12, Bold, πεζά και με στοίχιση στο κέντρο. Πρώτα το αρχικό γράμμα του ονόματος και μετά το επώνυμο.

 

Διευθύνσεις συγγραφέων: Arial 11, πεζά και με στοίχιση στο κέντρο.

 

Τίτλοι επικεφαλίδων εργασίας: Arial 12, Bold, καμία εσοχή, αριθμημένοι.

 

Τίτλοι υπο- επικεφαλίδων εργασίας: Arial 11, Bold, καμία εσοχή, αριθμημένοι

 

Περίληψη: πρέπει να είναι μετά τον τίτλο και τους συγγραφείς και να ακολουθείται από έως 5 λέξεις κλειδιά.

 

Λέξεις Κλειδιά: μετά την περίληψη γράψτε ‘Λέξεις κλειδιά’, Arial 11, Bold πεζά, και έως 5 λέξεις κλειδιά, Arial 11 πλάγια (Italics) πεζά και με πλήρη στοίχιση. Επίσης πρέπει να υπάρχει εσοχή δεξιά, ειδική πρώτη γραμμή κατά 0.5 εκ.

 

Κείμενο: Arial 11, πεζά, με πλήρη στοίχιση και μονό διάστημα (single space). Επίσης πρέπει να υπάρχει εσοχή δεξιά, ειδική πρώτη γραμμή κατά 0.5 εκ.

 

 

Κενά Διαστήματα:

Αριθμός κενών διαστημάτων
Τίτλος Εργασίας – Όνομα συγγραφέα-ων 1
Όνομα συγγραφέα-ων – Διευθύνσεις 1
Διευθύνσεις – Περίληψη (τίτλος) 2
Περίληψη (τίτλος) – Κείμενο περίληψης κανένα
Κείμενο περίληψης – Λέξεις Κλειδιά 1
Λέξεις Κλειδιά – Τίτλος επικεφαλίδας 2
Τίτλος επικεφαλίδας – Κείμενο κανένα
Κείμενο – Τίτλος επόμενης επικεφαλίδας 1
Τίτλος κεφαλαίου – Τίτλος υπο- επικεφαλίδας 1

 

Πίνακες : Οι πίνακες πρέπει να είναι ενσωματωμένοι μέσα στο κείμενο, γραμμένοι σε Arial 11, εκτός των υποσημειώσεων, που πρέπει να είναι γραμμένες σε Arial 10.

 

Λεζάντα του Πίνακα: Η λεζάντα του Πίνακα πρέπει να είναι τοποθετημένη ακριβώς πάνω από τον Πίνακα, χωρίς κενό διάστημα μεταξύ λεζάντας και Πίνακα και χωρίς εσοχή κειμένου. Η λέξη Πίνακας πρέπει να είναι γραμμένη σε Arial 11 Bold πεζά, ενώ το υπόλοιπο κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε Arial 11 κανονικά (παράδειγμα Πίνακας 1. Τίτλος…). Οι πίνακες πρέπει να περιέχουν μόνο οριζόντιες και όχι κάθετες γραμμές, να είναι μικροί, ευανάγνωστοι και αυτοτελείς.

 

Στο κείμενο η λέξη Πίνακας πρέπει να γράφεται παντού ολόκληρη και το πρώτο γράμμα της λέξης Πίνακα να είναι πάντα κεφαλαίο.

 

Σχήματα: Οι εικόνες τα διαγράμματα, τα σχέδια, τα γραφήματα και οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο. Τα σχέδια είναι σκόπιμο να έχουν σχεδιαστεί σε υπολογιστή με κάποιο λογισμικό πρόγραμμα. Για όλες αυτές τις απεικονίσεις να χρησιμοποιείται πάντα η λέξη Σχήμα και να γράφεται παντού ολόκληρη.

 

Λεζάντα του Σχήματος: Η λεζάντα του Σχήματος πρέπει να είναι τοποθετημένη ακριβώς κάτω από το Σχήμα, χωρίς κενό διάστημα μεταξύ λεζάντας και Σχήματος και χωρίς καμία εσοχή κειμένου. Η λέξη Σχήμα πρέπει να είναι γραμμένη σε Arial 11 Bold, ενώ το υπόλοιπο κείμενο σε Arial 11 κανονικά (παράδειγμα: Σχήμα 1. Τίτλος..)

 

Στο κείμενο η λέξη Σχήμα πρέπει να γράφεται παντού ολόκληρη και το πρώτο γράμμα της λέξης Σχήμα να είναι πάντα κεφαλαίο.

 

 

Μονάδες μέτρησης: Η συντομογραφία για το λίτρο πρέπει να γράφεται παντού με κεφαλαίο L (παράδειγμα 10 L, 20mL, 0.2 L κοκ).

 

Υποδιαστολή: Για την υποδιαστολή θα χρησιμοποιείται παντού η τελεία (παράδειγμα 10.25 L, 20.35%, 34.2 cm)

 

Ευχαριστίες: Μπορούν να μπουν στο τέλος του κειμένου και πριν την βιβλιογραφία.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές στο κείμενο: Η βιβλιογραφία στο κείμενο πρέπει να αναγράφεται με βάση το όνομα του πρώτου συγγραφέα και το έτος.

Βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου: Η βιβλιογραφία πρέπει να είναι με μονό διάστημα, με αλφαβητική σειρά και η πρώτη σειρά κάθε αναφοράς να αρχίζει με προεξοχή 5mm. Το κείμενο πρέπει να είναι πλήρως στοιχισμένο.

Παραδείγματα Βιβλιογραφίας

Βιβλία
Αγγελάκης Α. Ν. και Τσομπάνογλου Γ., 1995. Υγρά απόβλητα: Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας και Ανάκτηση, Επεξεργασία και Διάθεση Εκροών. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Κρήτη.
Κούγκολος Α., 2005. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

Βιβλία με επιμελητές
Silverman D.F. and Propp K.K. eds., 1990. Natural language. Cambridge : University

Για κεφάλαια βιβλίων με ξεχωριστούς συγγραφείς:
Taruskin R., 1988. The pastness of the present and the present of the past. In Authenticity and Early Music, In: N. Kenyon (ed.) p 137-207. Oxford University Press.
Kungolos A. G., Samaras P., Kipopoulou A. M., Zoumboulis A. I. And Sakellaropoulos G. P., 1999. Interactive toxic effects of agrochemicals on aquatic organisms, Water Sci. Technol., 40: 357-364.

Πρακτικά συνεδρίων
Ciupa R., 1996. The experience in the operation of constructed wetlands in North-Eastern Poland, In: Haberl and J. Laber (eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Wetlands Systems for Water Pollution Control, September 1996, Vienna, Austria, pp. IX6.1-IX6.8.

Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις
University of Reading, 2000. Education: a brief guide to internet resources [online]. Reading: Reading University. Available from: http://www.reading.ac.uk/libweb/Lib/Subj/Ir/ireduc.html [Accessed 6 October 2000].
National electronic Library for Health, 2003. Can walking make you slimmer and healthier? (Hitting and headlines article) [Updated 16 Jan 2005].