Πρότυπο Περίληψης

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ HΜΙ-ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χ.Α. Προχάσκα και Α.Ι. Ζουμπούλης

 

Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας, Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη
Email: prohaska@auth.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε σε κατασκευασμένους υγρότοπους ημι-πιλοτικής κλίμακας κατακόρυφης ροής με σκοπό την μελέτη της απόδοσης των συστημάτων αυτών στην απομάκρυνση συνηθισμένων ρύπων των αστικών υγρών αποβλήτων (COD, TN, NO3-N, NO2-N, PO4-P), υπό την επίδραση διάφορων λειτουργικών παραμέτρων (είδος υποστρώματος, όγκου και συχνότητας φόρτισης) καθώς επίσης και υπό την επίδραση των (ιδιαίτερων) ελληνικών κλιματολογικών συνθηκών, χρησιμοποιώντας για την φόρτισή τους προσομοιωμένο, μέσης επιβάρυνσης αστικό υγρό απόβλητο. Τα οκτώ συστήματα των υγροτόπων (ανά δύο πανομοιότυπα για λόγους ελέγχου της επαναληψιμότητας) μελετήθηκαν κατά την διάρκεια των εποχών ενός έτους και από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε πως οι υγρότοποι απομάκρυναν ικανοποιητικά το οργανικό φορτίο, με ποσοστό απομάκρυνσης (κατά μέσο όρο) μεταξύ 86-95%.

Λέξεις Κλειδιά: υγρότοποι κατακόρυφης ροής, νιτρικά, φωσφορικά, δολομίτης.