Θεματολογία

1.  Κυκλική οικονομία – Απαιτήσεις Νέου Νομοθετικού πλαισίου

 • Εθνική στρατηγική κυκλικής οικονομίας
 • Νέες οδηγίες πακέτου κυκλικής οικονομίας, ΕΕ
 • Νέα Πολιτική ΕΕ για τα πλαστικά μιας χρήσης

2.   Αναθεώρηση ΕΣΔΑ σύμφωνα µε τις νεότερες κατευθύνσεις της ΕΕ για την κυκλική οικονοµία – επικαιροποίηση και αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ και ΤΣΔΑ.

 • Επικίνδυνα αδιέξοδα σε περιοχές τις Ελλάδας (Αττική, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Πελοπόννησος κ.ά.)
 • Κεντρικός έλεγχος & παρακολούθηση
 • Σχέδιο για την Αττική

3.   Διαλογή στη Πηγή, νέες απαιτήσεις

4.   Τεχνολογίες και τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων, Πρόληψη, Τεχνικές μείωσης των αποβλήτων.

 • Επαναχρησιμοποίηση
 • Ανακύκλωση
 • Ανάκτηση και αξιοποίηση ξηρού κλάσµατος αστικών αποβλήτων
 • Ανάκτηση και αξιοποίηση βιο-αποβλήτων
 • Συν-επεξεργασία (co-processing) στην τσιµεντοβιοµηχανία
 • Ενεργειακή αξιοποίηση
 • Διάθεση
 • Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων
 • Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
 • Διαχείριση και αξιοποίηση ειδικών ρευµάτων αποβλήτων (ιλύες, κτηνοτροφικά, γεωργικά κλπ)
 • Δυνατότητες διάθεσης προϊόντων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων  – Αγορές για προϊόντα

5.    4η βιομηχανική επανάσταση στη Διαχείριση των Αποβλήτων

6.   Θεσμικό Πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων ΔΣΑ ( ΦοΔΣΑ, Αδειοδοτήσεις, Δημοπράτηση Έργων, ΣΔΙΤ κοκ)

7.   Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (νησιωτικές, τουριστικές, απομακρυσμένες ορεινές)

8.   Συστήματα και τεχνικές Εναλλακτικής Διαχείρισης

 • Συσκευασίες
 • ΑΗΗΕ
 • Μπαταρίες
 • ΟΤΚΖ
 • ΑΕΚΚ
 • Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
 • Χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια
 • Διεθνής Εμπειρία από άλλα ρεύματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού.

9.   Χρηματοδοτικά εργαλεία – Οικονομική διάσταση της ΔΣΑ

 • Κριτήρια κυκλικής οικονομίας
 • Εργαλεία χρηματοδότησης
 • Τέλος ταφής
 • Πληρώνω όσο Πετάω (PAYT)
 • Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

10.   Μέθοδοι και συστήματα εκπαίδευσης/Ευαισθητοποίησης/Επιβράβευσης πολιτών και συστήματα– Εκπαίδευση και πιστοποίηση δεξιοτήτων

11.   Τουρισμός, εστίαση, καθαριότητα (littering)

12.   Διαχείρισης θαλάσσιας ρύπανσης από Στερεά Απόβλητα

13.   Διαδικασίες ανάπτυξης κοινωνικής εμπιστοσύνης και συμφωνιών για κατασκευή υποδομών επεξεργασίας – Ευαισθητοποίηση

14.   Μελέτες επιπτώσεων της ταφής στο περιβάλλον & την υγεία

15.   Βιομηχανική συμβίωση, εργαλεία σύνδεσης παραγωγών – αποδεκτών αποβλήτων

16.   Συστήματα συλλογής & μεταφοράς ΑΣΑ, χωροταξία, αισθητική πόλεων, όχληση πολιτών

17.   Προδιαγραφές δευτερογενών υλών και καυσίμων

18.   Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτων