Η ΕΕΔΣΑ

Η ΕΕΔΣΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που σήμερα αριθμεί 394 μέλη (327 φυσικά πρόσωπα και 67 φορείς). Τα μέλη της Ε.Ε.Δ.Σ.Α. (Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη Υπουργείων και ΟΤΑ, μελετητές, κατασκευαστικές εταιρίες, Οικολογικές Οργανώσεις κ.α.) καλύπτουν όλο το πεδίο της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της χρήσης αποδεκτών μεθόδων και συστημάτων Δ.Σ.Α. και η καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων και εφαρμογών με απώτερο στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.

Η ΕΕΔΣΑ, που δεν είναι μελετητικός φορέας, προσπαθεί να επιτύχει το σκοπό αυτό με:

 1. Την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των μελών της και με άλλους σχετικούς οργανισμούς, αναφορικά με όλα τα μέρη του συστήματος Δ.Σ.Α.
 2. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας μέσω εκπόνησης ή/και χρηματοδότησης ερευνητικών έργων σε θέματα Δ.Σ.Α.
 3. Την εν γένει επιστημονική ενημέρωση των μελών της και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου δια μέσου διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συνεδρίων, και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, σε περιφερειακό, πανελλήνιο ή και διεθνές επίπεδο, καθώς και τη συνδιοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων με άλλους Οργανισμούς ή επιστημονικές Εταιρείες.
 4. Την ίδρυση και συντήρηση βιβλιοθηκών και αρχείων φωτογραφιών, ερευνητικών
  αποτελεσμάτων, λογισμικού, αναλυτικών εργασιών, υποδειγματικών μελετών και άλλου υλικού τεκμηρίωσης που είναι διαθέσιμο στα μέλη της.
 5. Την έκδοση και διανομή ανακοινώσεων, πληροφοριακών δελτίων, επιστημονικών και τεχνικών περιοδικών, βιβλίων κ.α. δια των οποίων νέες γνώσεις και εμπειρίες διατίθενται στα μέλη της.
 6. Την παροχή συμβουλών σε θέματα Δ.Σ.Α. που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
 7. Τη συνεργασία με τη βιομηχανία με στόχο την ανάπτυξη ή τη βελτίωση τεχνολογιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό στο χώρο της Δ.Σ.Α.
 8. Τη συνεργασία με φορείς αρμόδιους για επιλογή και/ή εφαρμογή πολιτικών Δ.Σ.Α., με στόχο τη βελτίωση μεθόδων και διαδικασιών.
 9. Την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων καθώς και τη διασύνδεση με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τους στόχους της Ε.Ε.Δ.Σ.Α.